Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer
og hederstegn.

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19. mars 2013.

1. Æresmedlemskap i Bærum Seilforening.

Rådet innstiller til Styret på kandidater som Rådet mener bør utnevnes til æresmedlem. Avstemmingen i Rådet skal være skriftlig og treffes med alminnelig flertall. Rådets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Styret fremmer innstilling på æresmedlemmer til Årsmøte.  Beslutning krever enstemmig vedtak av de fremmøtte og stemmeberettigede styremedlemmer. Rådet eller Styret kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for Seilforeningen.

Årsmøtet vedtar etter innstilling fra Styret hvem som skal bli æresmedlem i Seilforeningen.

Et medlem som har utført oppgaver for foreningen i en rekke år eller som på annen måte har gjort seg særdeles fortjent til å motta denne æresbevisning, kan innstilles til æresmedlemskap.

Forslag på kandidater til æresmedlemskap fremsettes til Styrets leder eller Rådets leder, og kan komme fra medlemmer, Styret eller Rådet, og vil bli behandlet i Rådets møter.

Æresmedlemskap meddeles og Seilforeningens merke; vimpel  m/ sløyfe utdeles til nye æresmedlemmer ved påfølgende Årsmøte, ekstraordinært Årsmøte eller ved spesielle anledninger som ved Seilforeningens jubileer e.l.

2. Bærum Seilforenings hederstegn  ”Riddere av det Hvite Seil”

Rådet utnevner de medlemmer som skal tildeles Seilforeningens hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil”. Hederstegnet gis på grunnlag av fremragende sportslig innsats og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme. Beslutning om hederstegn krever flertall av de fremmøtte i Rådet.  Ved stemmelikhet har Rådets leder dobbeltstemme.

Forslag til kandidater kan komme fra medlemmer, Styret, Rådet eller Riddere av det Hvite Seil, og vil bli behandlet i Rådets møter. Rådets leder meddeler valg på nye Riddere skriftlig til Ridderne av det Hvite Seil og Styret, fremlegger det i tilegnede møter med Styret.

Ridderne skal forestå seremonien og foreta utnevnelse og overrekkelse av hedersmerket til de medlemmer Rådet har vedtatt å gi Seilforeningens hedertegn ”Riddere av det Hvite Seil”.  Alle Seilforeningens medlemmer varsles og har anledning til å overvære seremonien som finner sted i et av Seiforeningens lokaler.

De som ved vedtakelse av disse regler er utnevnt til ”Riddere av det Hvite Seil” forblir det også etter vedtakelse av disse regler. De kan gis Seilforeningens hederstegn mot at de selv dekker kostnaden til det nye hederstegnet.

De som er tildelt hederstegnet ”Rustfrie Sjakkel” forblir fortsatt mottaker av sine respektive hederstegn,  men blir ved vedtakelse av disse regler ”Riddere av det Hvite Seil”

Seilforeningens hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil” gis til dem som tidligere er tildelt utmerkelsen ”Rustfrie sjakkel” eller ‘Riddere av det Hvite seil’, mot at de selv dekker kostnaden til det nye hederstegnet.

Bærum Seilforenings hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil” består av Bærum Seilforenings merke; vimpel med krans.

Dersom det er feil eller mangler i listene ta kontakt med styret@bseil.no

Æresbevisninger pr. 26. mars 2019

Æresmedlemmer Hederstegn Ridder av det hvite seil Ridder av det hvite seil
Hans Jacob Eide Viktor Sinding-Larsen Per Børen Evelyn Aaslestad
Harald Kilde Finn Hanssen Tore Ole Borgen Øivind Filip Hoff
Edvard Haug Eivind Sinding-Larsen Jorun Christensen Ola Hvistendahl
Terje Kleppan Bjørn Børresen Hans-Marius Dahl Kari Kilde
Øivind Hoff Arne Hammersland Yngvar Dyvi Harald Kilde
Ola Hvistendal Tor Hove Stein Gareid Marit Kuhle
Birger Jansen Marthe Enger Eide Bibbi Genhov Erich Kuhle
Erik Lia Birger Jansen Kjell Lunde
Peder Lunde Øystein Edwardsen Viktor Sinding-Larsen
Marianne Solbakken Christopher Gundersen Kjell Norbom
Arne Sørlie Harald Solaas Terje Kleppan
Claus Werenskiold Kristen Johnsen Edward Haug
Marthe Enger Eide Greta Vassholmen Marianne Mogstad Solbakken
Christopher Gundersen Erik Lia Gro Elvestad Moe
Tom Skjønberg † Jan Juliussen Liv Sinding-Larsen
Inge Magnar Olerud Carine Bauer Petter Kaalstad
Frøydis Karlsen Petter Hovind
Janett Krefting Gerd Mejlænder-Larsen
Ståle Maurstad Susan Berentsen
Karin Rommen Inge Olerud
Christian G. Gundersen Vidar Utne
Halvor Poulsson Ola Nygard
Bjørn Brudevoll Jan Erik Stensrud
Arne Sørlie Claus Werenskiold
Paul Skrede Trond Aasland
Hanne Schøyen Anne Nesset
Bjørn Havsgaard Knut Fredrik Ramstad
Harald Masst Siri Gangaas
Espen Kuhle Reidar Berthelsen
Erik Poppe Bjørn Vadholm
Espen Sandsdalen Brynjulf Romslo

†: Tildelt post mortem