Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt 18. september 1921, sist endret ved årsmøtet 6. mars 2024.

Til informasjon: Lovene ble vesentlig endret 6. mars 2024 til å i stor grad referere til NIFs lovnorm. Tekst spesifikk for Bærum Seilforening som avviker fra lovnormen er markert med BS[Tekst].

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av BS[Norges Seilforbund].
(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet [Viken Idrettskrets] og [Bærum Idrettsråd].
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer


(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder
NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister ,
jf. NIFs lov § 10-5

§ 4 Kjønnsfordeling


For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet


For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll


For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse


For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9 Regnskap og revisjon mv.


For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10 Årsmøtet


(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
(3) Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  a. idrettslagets regnskap
  b. styrets økonomiske beretning
  c. kontrollutvalgets beretning
  d. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
  a. medlemskontingent på minst kr 50
  b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  a. Styre med leder, nestleder, BS[2. Nestleder] , BS[6] styremedlemmer og BS[2] varamedlem[mer]
  BS[Styret består av medlemmer som velges til poster:
  • Sport og rekruttering (nybegynnere, viderekommende, trenere, aktive
   regattaseilere).
  • Regatta (foreningens regattaer, dommere og arrangører).
  • Eiendommer, drift (bygninger, bruk og utleie).
  • Prosjekt (nybygg og større oppgraderinger).
  • Materiell (båter, joller brygger, båthengere).
  • Ungdomsrepresentant, i alderen 15-25 år.
 1. Kontrollutvalg med leder, BS[2] medlemmer og BS[2] varamedlem
 2. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 3. Valgkomité med leder, og BS[2] medlem og BS[1] varamedlem
 4. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. BS[Her innbefattes medlemmer til rådet som skal bestå av totalt 8 medlemmer]
 5. Velge 2 revisorer til å revidere idrettslagets regnskap.
  • Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.


(4) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.
(5) [For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]
(6) BS[Rådet velges av årsmøtet etter forslag av styret og er underlagt dette. Rådet består av 8 medlemmer. Valgbare er medlemmer av foreningen som har vært stemmeført medlem i en periode på minst 5 år før valg og har fortrinnsvis vært medlem eller varamedlem i foreningens styre. Medlemmer og varamedlemmer i det sittende styret kan ikke være medlemmer av Rådet.
a) Rådets medlemmer velges for 4 år og 2 ut-trer hvert år. Foreningens avgåtte leder velges automatisk inn i rådet. Rådets medlemmer velger innen sin midtre ordfører og varaordfører.
b) Rådet skal ha møter så ofte rådets ordfører eller minst 4 rådsmedlemmer finner det nødvendig, eller når styret ønsker rådets uttalelse i en sak. Møtene innkalles av ordføreren. Rådet er beslutningsdyktig når 4 medlemmer, hvorav ordføreren er tilstede.
c) Rådet skal:

 • Behandle alle forslag til endring i foreningens lover.
 • Behandle alle saker som styret ønsker rådets uttalelse om.
 • Foreta innstilling om innvotering av æresmedlemmer
 • Utnevne medlemmer til høyere utmerkelser

d) Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemning skal være hemmelig når rådet behandler innstilling av Æresmedlemmer.
e) Alle henvendelser til rådet fra foreningens medlemmer skal tilstilles foreningens styre.]


§ 11 Idrettslagets styre


(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.
(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
a. at idrettslagets formål ivaretas
b. forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
c. at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og
vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
d. registrere opplysninger iht. § 3 (2)
e. at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
f. at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett
(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.
(7) BS[Styret kan som styrebeslutning omfordele oppgaver mellom styremedlemmer gjennom året.]

§ 12 Grupper


(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes.

§ 13 Lovendring


For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 14 Oppløsning, utmelding mv.


(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.