Seilforeningens formål med utleie av båtplasser er å kunne tilby disse til aktive regattaseilere, og ha tilgang til brygger ved større arrangementer. Det er en forutsetning at utleievirksomheten over tid skal gi foreningen et visst overskudd. Seilforeningen har få plasser – så det er i alle medlemmers interesse at båtplassene utnyttes best mulig, og tilbys de som er aktive seilere.

Fordeling

Båtplassene skal primært tilbys Seilforeningens medlemmer som deltar aktivt i klubbens regattaer og man forplikter seg til å delta (starte) i minst 6 av klubbens regattaer i året. Styret kan gi unntak for denne regelen, dersom dette er til klar fordel for foreningen.

Båtplass fordeles etter venteliste. Får man tilbud om båtplass, må man akseptere innen 14 dager. Kun medlemmer får plass på ventelisten.

Ventelisten administreres av styret.

Ansiennitet:

 • hvert års medlemsskap uten tillitsverv i foreningen skal telle som ett år
 • hvert års medlemsskap med sentrale tillitsverv (Styremedlem, klassekaptein, gruppeleder) i foreningen skal telle som tre år

Prioritet:

Plassene fordeles etter ansiennitet med følgende prioritet:

 1. Medlemmer med prioritert entypebåt som starter i minimum 6 av klubbens regattaer i løpet av sesongen
 2. Medlemmer med andre båter som starter i minimum 6 av klubbens regattaer i løpet av sesongen
 3. Styremedlemmer, klassekapteiner og gruppeledere med seilbåt
 4. Medlemmer med seilbåt
 5. Medlemmer med motorbåt/rib

Ved familiemedlemskap har man kun en plass på venteliste. Ett medlem kan kun disponere en båtplass, men en leietager kan være på venteliste for større båtplass. Båtplass kan ikke arves eller overføres til andre medlemmer, heller ikke ventelisteplass. Etter søknad til styret kan plass overdras til annet medlem om båten drives som et sameie.

Bryggeleie

Bryggeleie skal søkes lagt på, eller noe under, et gjennomsnitt av leieprisen på nærliggende og sammenlignbare bryggeanlegg. Pris for sesongen fastsettes av styret.

Årlig bryggeleie for 2019 er satt til:

 • 3 m bredde:  NOK 8 000,-
 • 3,5 m bredde:  NOK 10 000,-
 • 4 m bredde:  NOK12 000,-
 • 4,5 m bredde:  NOK 14 000,-

Bryggeleie forfaller til betaling innen 1. mai dersom annen avtale ikke er gjort.

Leiesesong

Leiesesongen er fra 1. mai til 31. oktober.

Båten kan kun ligge i havnen i leiesesongen. Båter som ligger utover denne tiden, kan ligge der kun etter avtale med havnesjefen, og på egen risiko. To helger i sesongen må plassen kunne disponeres av seilforeningen for terminfestede arrangement. Dato skal varsles leietakere så raskt som mulig, men senest 1. april.

Fortøyning

Båten skal være godt fortøyd, slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygger. Båter skal minst ha 4 fortøyningspunkter med egnet avfjæring. Båteier er selv ansvarlig for at båten er skikkelig fortøyd, og at båten er ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen må kunne forevises ved forespørsel av havnesjef. Båten ligger fortøyd i havnen på eiers eget ansvar.

Disponering av plasser

Styret har rett til en hver tid å flytte båter slik at havnen er godt utnyttet, men også mhp. slitasje og fundamentering av bryggene. Det må derfor ikke lages permanente fender arrangementer på bryggen. Det er ikke tillatt med lagring av utstyr på brygge. Det er tilgang til strøm og vann på bryggen. Strøm utover lading og normalt forbruk (f.eks om man bor i båten) må avtales med Styret. Dersom strøm og vann i en periode ikke fungerer vil ikke uten videre føre til redusert leie.  Det er ikke parkeringsplasser tilknyttet båtplassen.

Bytte av båt

Anskaffes en ny båt må dette meldes skriftlig til Styret. Leietager kan ikke forvente å få tildelt større plass enn det han har leid for sesongen. Styret vurderer byttet. Styret har rett til å legge ny båt til en annen plass. Ved anskaffelse av større båt godtas kun bytte dersom andre leietakere vil bytte til mindre plass.

Fremleie

Utleie eller fremleie av tildelt plass er ikke tillatt.

Maksimal størrelse på båt

Tildelt bredde på båtplass er mellom midten av utriggere på begge sider.  Det skal være plass til å fendre opp på begge sider, og fendrene skal kunne bevege seg fritt når båten er fortøyd. Maksimal lengde er 1,5 meter lengre enn utrigger på plassen man er tildelt. Det er ikke tillatt med fast plassering av joller eller utstyr (badeplattform, vindror osv) som går utover maksimal lengde når båten er normalt fortøyd.

Leieperiode

Avtale om båtplass inngås for et år av gangen. Bekreftet plass for sesongen kommuniseres per e-post. Betaling til klubben må skje innen 14 dager etter mottak av innbetalingskrav ved plassbekreftelsen.

Søknad

Søknad om båtplass sendes til: materiell@bseil.no